محصول:600 x 600 به رهبری نور پانل وسایل

محل سکونت:استرالیا

محیط نرم افزار:لباس فروشگاه روشنایی

جزئیات پروژه:چراغ صفحه 60x60cm رهبری ما در فروشگاه لباس نصب شده بود. نور می تواند به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار گیرد برای فروش و ارتقاء. نور قادر به جلب توجه و راهنمای حرکات، تماشاچیان در روش های گوناگون. دلیل آن است که توانایی برای تشویق خرید مردم در راه های مختلف نور را مجذوب. و دیگری می تواند ایجاد حالات و رفتار ما را تحت تاثیر قرار. ما به طور خاص با استفاده از نور به خرید رفتار مردم را تحت تاثیر قرار. مشتری ما گفته"صاحب مغازه با اثر نور ما راضی بود."