Company Culture.gif 

 


شرکت افراتاب وطن:

چراغ تا جهان


ارزش های اصلی:

صداقت، قدردانی، مسئولیت


فلسفه:

و در ProgressWork به عنوان گذاره به موفقیت. روشنفکر و آمرزنده است. هدف و عملکرد گرا. تنظیم به عنوان مثال از طریق پاسخگویی است. اتصال مردم به دادگستری، به عنوان لینک اصلی.


فلسفه مدیریت:

برنده سرعت و کارایی. کیفیت خط دائمی شرکت است. کار گروهی ما گنج با ارزش ترین است. موفقیت با اهداف جلسه تعریف شده اندازه گیری می شود. نوآوری روح توسعه شرکت است. یادگیری منجر به سرزندگی، نوآوری و هسته شایستگی. رقبای هم همکاران ما هستند.


فلسفه خدمات:

به حداکثر رساندن ارزش برای مشتریان خود.

ابتکار

بهره وری

استاندارد

کردار


ارتباطات:

صداقت آینده شد.

حرفه ای کیفیت تدافعی.


فرهنگ سازمانی:

حیا، همکاری و پشتکار و وفاداری و مثبت، حرفه ای.


图片2.jpg