محصول:بدون چارچوب چراغ آسمان نور پانل سقف

محل سکونت:اسپانیا

محیط نرم افزار:برق

جزئیات پروژه:نور صفحه آسمان بدون چارچوب جایگزین لامپ های سنتی است. آسمان بدون چارچوب نور پانل می تواند نصب بر روی دیوار یا سقف. آن هم در سقف های کاذب پنلی می توان نصب شده. تصویر به طور مستقیم در منتشر کننده پنل led چاپ شده است.

ما را می توانید رنگ الگوهای مختلف بر اساس سفارش مشتری مورد نیاز.

Lightman 600 x 600 آسمان بدون چارچوب رهبری نور پانل در خانه نصب انتخاب شد.