محصول: 30x120، 60x120 اتاق تمیز LED پنل نور

محل: چین

محیط برنامه: روشنایی بیمارستان، اتاق روشنایی عملیاتی

جزئیات پروژه: اتاق نور پانل تمیز برای روشنایی اتاق تمیز برای مکان هایی مانند کارگاه تولید ضد گرد و غبار، بیمارستان و غیره طراحی شده است که می توان به راحتی به سقف نصب شده و بدون گرد و غبار جمع آوری شده است. و ظاهر، گرد و غبار و هدایت حرارتی بسیار یکنواخت بوده است. اتاق تمیز به رهبری نور پانل سقف ایده آل برای پروژه های مراقبت سلامتی است. بنابراین مشتری ما تصویب اتاق تمیز رهبری نور پانل 60x120، 30x120 برای روشنایی بیمارستان.