محصولات: پنل سقفی LED 620x620

محل سکونت: آلمان

محیط برنامه: اداری روشنایی

جزئیات پروژه: مشتری تصویب 62x62، 30x60 به رهبری نور سقف پانل برای دفتر خود، اتاق جلسه و غیره. طرح های نورانی مدرن با نور نرم تولید محیط های کار مثبت و کاهش مصرف انرژی است. راه حل های نورپردازی Lightman رهبری باعث می شود که کار آسان تر انجام شود، سطوح رفاه در دفاتر افزایش یابد و هزینه های عملیاتی نیز کاهش یابد.