محصول:نور صفحه LED احتیاج 600 x 600

محل سکونت:بریتانیا

محیط نرم افزار: دفتر روشنایی

جزئیات پروژه: این احتمالا رهبری صفحه تخت با بهار کلیپ های نور می تواند نصب شده در سقف بدون gird است که نیاز به برش سوراخ نسبت این آموزش. و نصب و راه اندازی راه برای همه مشتریان امن و آسان است. مشتری ما گفت: این نور پانل لو احتیاج می تواند کمبود چراغ پانل سقف شبکه طبیعی است که به طور مستقیم نصب شده در سقف شبکه تحت پوشش. Lightman قاب های مختلف طراحی رهبری چراغ پانل می تواند مناسب برای سقف متنوع نصب مورد نیاز.